เมื่อวันอังคารที่ 13 ถึงวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ลงพบปะหารือกับกำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน รอบท่าอากาศยานและพื้นที่ใกล้เคียงใน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลนางแล อบต.แม่ข้าวต้ม อบต. รอบเวียง และ อบต. ริมกก เพื่อให้ข้อมูลโครงการ ปรึกษาหารือเรื่องการจัดประชุมกลุ่มย่อย และรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาโครงการ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ