เวทีที่ 1 : วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางลาว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองเวียงชัย

เวทีที่ 3 : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 4 : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 5 : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.รอบเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 6 :  วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอบต.ริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 7 : วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางแล ตำบลบางแล อำเภอเมืองเชียงราย

เวทีที่ 8 : วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย