เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีมงานด้านเศรษฐกิจ-สังคม เข้าสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน (ผู้บริหารของเทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผู้นำครัวเรือน ผู้บริหารสถานศึกษา ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รวมทั้งผู้ใช้บริการ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1