result pp 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1