เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย นักวิชาการด้านสังคมและการมีส่วนร่วม และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ได้ลงพบปะหารือกับนายอำเภอเวียงชัย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองช่าง) ของพื้นที่ศึกษาโครงการรอบท่าอากาศยานและพื้นที่ใกล้เคียงใน 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลนางแล เทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม อบต. รอบเวียง และ อบต. ริมกก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาโครงการ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ

กิจกรรมพบปะ หารือ