วิดิทัศน์ประกอบการนำเสนอประกอบการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

แผนการพัฒนาในอนาคต

รายการ คุยให้คิดกับนิตินัย

วิดิทัศน์ประกอบการนำเสนอประกอบการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1